"...molt ái d' ins lo còr irat... Poezía amoróza dels trobadórs".

Bernárd de Ventadórn

 

Introduccións.

Dins lo projècte d’un cors dedicát a l’aprendimént de la lénga occitána, de sos dialèctes e sozdialèctes, e d’un apropamént a l’expresión literária del pòble occitán a travèrs los sègles, ái volgút, ab aquésta petitéta òbra, constituída per una brèu tría de poezías trobairéscas, donár, az un públic non especializát en filología, la posibletát de s’aprozmár aizidamént a la lectúra dels tèxtes trobairéscs mercés una razonáda reducción d’una salvátja pluzór de variánts gráficas, que, en apóndi a las dialectáls, crèan mantúns problèmas als legidórs, occitáns oz estránhs que sían.

La ricórs lexicáls de la lénga, d’un lat, e, d’a l’áltre, una tradicións manuscrícha sus-abondánts e, per certáns vèrses, tréula, cárga de variánts textuáls entre lor irriductíbles, rénd málaizída, atánt que pòsca, e lectúra e comprensión dels tèxtes trobairéscs als plus.

És de tots que la lénga d’òc, aisí com já si fo la grèca, era, al témp dels trobadórs, ez és, a uèi, devezída dins un grand nómbre de dialèctes e patézes. Pòt òm en contár molts, distribuít en dos airáls lengüístics: lo nòrd-occitáns, e lo sud-occitáns. Lo primièrs comprén en sí lo Lemozín, l’Alvernhát, ez aquéla moltitúd ingént de parlárs conoisúda ab lo nom de Delfinéz o de Proençál Alpénc; lo segónds: lo Gascón, lo Lengadòcic e lo Proençál. Cadúns d’aquésts dialèctes permét d’èstre sozdivíz dins una pluralitát de fórmas sozdialectáls. A títol eizemplificatíu, òm pòt préner lo Proençál propriamént dich; dialèctes del sud-occitán, al sèu intèrn conóis mantúnas fórmas sozdialectáls: rodanénc, marítim, niçárd. Aquéstas son encára devizível a lor vétz. Lo marselhéz és un lengátges fazénts partída del Proençál marítim...

Tambén s’en l’Edát Mejána, li Trobadór tentèron de s’exprímer mercés una coiné, que fos comprensívels a la majoritát dels occitanòfon, la máger part d’els escríc en Lemozín (coiné lemozína, d’ont lo nom de lénga lemozína dat, pels Cataláns, a l’Occitán(ic), máis justs, s’acarát al de proençál dels Italiáns), mèntre una ménre part o fetz en Proençál, o en Alvernhát. Pauc fóron lh’áltre.

Ar,s’és plan saubút (deuría o èstre!) com 's destrían, entre lor, aquést lengátge del doméni d’òc per particolaritáts peculiárs, òm non pòt pas compréner perqué, soént, lh’editór, en lor cauzimént del manuscrích d’a publicár en escolhídas, non ténhan cap en cont, d’efièit, d’aquò. S’una poezía és escrícha en Lemozín, pr’un autór acostumát az escríver en tal lengátge, e, se, per la majór part dels mots emplegáts, és clars qu’estigánça de l’autór éra la d’escríver en Lemozín, néis deuría èstre clars que tot çò que mal s’agénça az èstre dits lemozíns tén en sí bónas probabilitáts de non èstre variánts autoriáls.

De mais! cauzída una régla gráfica, la que sía, òm deuría se conformár, solamént notánt, a pè de página, las variánts del manuscrích d’ont s’és tráita l’òbra poètica. Calría, fin finál, normalizár los tèxtes! És rizíbles qu’òm tròbe, dins una manáda de vèrses, variánts com: "jorn / jort / journ", o, "lh / ill"; la metéisa paráula, aquí 's diftongáda en "uè", après en "uò", enaprès és escrícha séns negúna diftongación, ailá o és ab diftòng descendént... Cal avér lo corátge de cauzír! Ponderadamént, mas cauzír!

Presentám aquí alcúnas poezías tráitas d’al cançonièr de Bernárd de Ventadórn, trobáire que, per la clara simpletát de sos vèrses e s’ispiración sentimentál frésca és lo poèta de l’Edát Mejána que máis s’apròpa al gost poètic de l’epóca nòstra.

 

Introduzione.

Nel progetto di un corso dedicato all’apprendimento della lingua occitana, dei suoi dialetti e sottodialetti, e di un avvicinamento all’espressione letteraria del popolo occitano attraverso i secoli, ho inteso, con questa piccola opera, costituita d’una breve silloge di poesie trobadoriche, fornire, a un pubblico non specialista di studî filologici, la possibilità di gustare con una lettura chiara i testi in esame, grazie a una ragionata riduzione di quella selva di varianti grafiche, che, in aggiunta a quelle dialettali, creano piú di un problema al lettore, sia questi occitano o straniero.

La ricchezza lessicale della lingua, da un lato, e, dall’altro, una tradizione manoscritta sovrabbondante e, per certi versi, sofferta, densa di varianti testuali tra loro irriducibili, rende difficoltose, ai piú, e lettura e comprensione dei testi trobadorici.

È cosa nota che la lingua d’òc, esattamente come già lo fu quella greca, era, al tempo dei trovatori, ed è, tuttoggi, divisa in un gran numero di dialetti e sottodialetti. Se ne possono contare molti, distribuiti in due aree linguistiche: quella nord-occitana e quella sud-occitana. La prima comprende: Limosino, Alverniese, e quella moltitudine ingente di parlate conosciute col nome, o di Delfinese, o di Provenzale Alpino; la seconda: il Guascone, il Linguadocico e il Provenzale. Ciascuno d’essi dialetti permette d’essere suddiviso in una pluralità di forme sottodialettali. Ad esempio si può prendere il Provenzale propriamente detto; ialetto del sud-occitano, al suo interno conosce piú forme sottodialettali: rodanese, marittimo, nizzardo. Queste sono, a loro volta, suddivisibili. Il marsigliese è un linguaggio facente parte del Provenzale marittimo...

Anche se nel medioevo, i trovatori tentarono di esprimersi tramite una koiné comprensibile alla maggioranza degli occitanofoni, la maggior parte di essi scrisse in Limosino (koiné limosina, da cui il nome di lingua limosina dato, dai Catalani, all’Occitan(ic)o, piú corretto se paragonato a quello di provenzale datogli dagl’Italiani), mentre una minor parte lo fece in Provenzale, o in Alverniese. Pochi furono gli altri.

Ordunque, se è risaputo (dovrebbe esserlo!) in qual modo si suddividano tra loro queste lingue per particolarismi peculiari, non si capisce per qual motivo, spesso, gli editori, scegliendo il manoscritto da pubblicare in antologíe, non tengano, in effetti, affatto conto di ciò. Se una poesia è scritta in Limosino, da un autore avvezzo a scrivere in tal linguaggio, e, se per la maggior parte dei termini impiegati, è manifesto che intento dell’autore era quello di scrivere in Limosino, anche manifesto dovrebbe essere che tutto quanto mal s’adatta ad essere definito come limosino ha in sé buone probabilità di non essere variante autoriale.

Di piú! Scelta una qualsiasi regolarizzazione normografica, ci si dovrebbe conformare, solo notando, a piè di pagina, le varianti del manoscritto da cui si è tratta l’opera poètica. Si dovrebbe, finalmente, normalizzare i testi! È risibile che si invengano, in un pugno di versi, varianti come: "jorn / jort / journ", o, "lh / ill"; la medesima parola, qui è dittongata in "uè", in "uò", poi è scritta senza veruna dittongazione, là lo è con dittongo dicendente... Bisogna avere il coraggio di scegliere! Con ponderatezza, ma bisogna operare delle scelte!

Presentiamo qui alcune poesie tratte dal canzoniere di Bernardo di Ventadour, trovatore che, per la chiara semplicità del verso e per la fresca ispirazione sentimentale è il poeta medievale che piú si avvicina al gusto poetico della nostra epoca.

 


Poezías - poesie

Caffè Letterario

Estudis Occitans

Copyright © 1997-98 by KORE Multimedia